Topic outline

 • Значення знань з психології у процесі роботи з людьми.

  Поняття про психологію та етику, значення предмета. Психологія
  торгівлі та її завдання.
  Особливості обслуговування споживачів в залежності від їх емоційного
  стану, типу темпераменту, індивідуальних особливостей

  Мета заняття:
  1. Ознайомити слухачів з поняттям про психологію та етику;
  психологію торгівлі та її завдання; особливості обслуговування
  споживачів в залежності від їх емоційного стану, типу
  темпераменту, індивідуальних особливостей;
  2. Виховання культури праці в професійній діяльності та почуття
  відповідальності за продовольчими товарами, працелюбність і
  повагу до праці інших, до своєї праці, акуратність та жагу до
  знань;
  3. Розвивати в слухачів увагу на занятті, розвиток в слухачів
  критичного мислення, пам’ять, абстрактне мислення та
  кмітливість.
 • Психічні процеси і стани, їх вплив на діяльність продавця.

  Поняття про психічні явища: процеси, властивості, стани. Їх роль у
  роботі продавця. Пізнавальні психічні процеси: відчуття, сприйняття,
  пам'ять, уява, мислення, мовлення. Вольові та емоційні процеси.
  Розпізнавання емоційних станів людини. Особливості обслуговування
  споживачів в залежності від їх емоційного стану

  Мета заняття:
  1. Ознайомити слухачів з поняттям про психічні явища: процеси,
  властивості, стани.; пізнавальні психічні процеси: відчуття,
  сприйняття, пам'ять, уява, мислення, мовлення; вольових та
  емоційних процесів.
  2. Виховання культури праці в професійній діяльності та почуття
  відповідальності за продовольчі товари, працелюбність і повагу до
  праці інших, до своєї праці, акуратність та жагу до знань;
  3. Розвивати в слухачів увагу на занятті, розвиток в слухачів
  критичного мислення, пам’ять, абстрактне мислення та
  кмітливість.
 • Індивідуальні психологічні властивості особистості.

  Поняття про темперамент. Типи темпераменту, їх характеристика.
  Поняття про характер. Основні риси характеру, залежність рис характеру від
  темпераменту людини. Вплив темпераменту на роботу продавця. Позитивні
  риси характеру продавця. Поняття про здібності. Вимоги до професійних
  здібностей працівника торгівлі, їх значення в роботі продавця

  Мета заняття:
  1. Ознайомити слухачів з поняттям про темперамент, типи
  темпераменту, їх характеристики.
  2. Виховання культури праці в професійній діяльності відповідно
  знань про типи темпераменту;
  3. Розвивати у слухачів критичне мислення, пам’ять, абстрактне
  мислення та кмітливість.
 • Психологія діяльності та праці.

  Поняття про діяльність та класифікація видів діяльності. Праця як
  основна форма діяльності людини. Провідні види діяльності залежно від віку.
  Види діяльності за результатами впливу суб’єкта на об’єкт. Структура
  досвіду людини. Поняття про психологію праці: утягуваність, стійка
  працездатність, утомлюваність. Залежність ефективності праці продавця від
  психологічних умов трудової діяльності

  Мета заняття:
  1. Ознайомити слухачів з поняттям про діяльність та класифікацію
  видів діяльності. Види діяльності за результатами впливу суб’єкта
  на об’єкт
  2. Виховання належного рівня культури праці в професійній
  діяльності відповідно поняття про психологію праці;
  3. Розвивати у слухачів працездатність, пам’ять, абстрактне
  мислення та кмітливість.
 • Спілкування як засіб комунікативного зв’язку.

  Найпоширеніші способи впливу один на одного: переконання,
  навіювання, примушення. Роль мови у встановленні контактів. Вербальні і
  невербальні контакти. Бар’єри у спілкуванні. Ефективне спілкування.

  Мета заняття:
  1. Ознайомити слухачів з поняттям про спілкування. Види, засоби
  спілкування;
  2. Виховання рівня культури спілкування в професійній діяльності;
  3. Розвивати у слухачів культуру вербальних та не вербальних
  контактів.
 • Особливості спілкування у роботі продавця.

  Поняття про мовну поведінку продавця.

  Техніка ведення короткої розмови.

  Прийоми спілкування, які викликають позитивне враження у покупця.

  Формування відкритих питань.

  Психологія поведінки продавця в процесі спілкування.

  Культура спілкування продавця в колективі, його адаптація до умов праці.


  Мета заняття:
  1. Ознайомити слухачів з технiкою поведiнки продавця з клiентами.
  2. Навчити слухачiв новим прийомам спiлкування.
  3. Розвивати у слухачів культуру спілкування продавця в колективі, його адаптація до умов праці.

 • Психологія процесу купівлі-продажу.

  Поняття «покупець». Типи покупців: говіркі, мовчазні, неквапливі, нервові, рішучі, недовірливі.

  Покупці похилого віку і особи з фізичними вадами.

  Особливості обслуговування дітей та молоді.

  Етапи процесу купівлі: попередній, початковий, основний, заключний.

  Чинники, що впливають на прийняття рішення про покупку.

  Психологічний вплив реклами.

  Етапи процесу продажу: попередній, початковий, основний, заключний.


  Мета заняття:
  1. Ознайомити слухачів з типами покупцiв.
  2. Навчити слухачiв особливостям обслуговування покупцiв рiзного возрасту.